Adatvédelemi tájékoztató

a KÉSZ Csoport weboldalával összefüggésben kezelt adatokra vonatkozóan

A KÉSZ Consulting Kft. (6000 Kecskemét, Izsáki út 8; Cg. 03-09-113608) (a továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett a személyes adatok védelme mellett. Ezért a www.kesz.huweboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogató és a Honlapon elérhető szolgáltatások használatával kapcsolatban adatszolgáltatást nyújtó személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglaltak szerint kezeli.

1.    Személyes adat fogalma

Az Adatkezelő a személyes adat (a továbbiakban: Személyes adat) fogalmát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 3. § 2. pontjával összhangban határozza meg.

Automatikusan gyűjtött nem személyes adatok

A Honlap látogatása során az Adatkezelő automatikusan, azaz nem regisztráció útján is hozzájuthat információhoz. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

A Honlap látogatásakor – amennyiben azt az Érintett saját számítógépén engedélyezte - sor kerülhet ún. „cookies” elhelyezésére. Az Érintett ennek lehetőségét saját böngészőjének beállításával megakadályozhatja, illetve törölheti.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb Személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. 

2.    Az adatkezelés alapelvei és célja

Az Adatkezelő a Honlapra történő belépéssel, illetve a honlap látogatása során tudomására jutott adatokat minden esetben a hatályos adatvédelmi szabályok szerint kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése és feldolgozása során az alábbi alapelveket tartja szem előtt:

  • személyes adatot csak az Érintett hozzájárulása vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kezel,
  • a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatok megadásakor megjelölt célra használja fel, 
  • csak olyan adat kezelhető, amely a cél megvalósulásához elengedhetetlen és arra alkalmas,
  • minden esetben tájékoztatja az Érintetteket az adatkezelés céljáról, módjáról és időtartalmáról, továbbá az adatok feldolgozásában résztvevők köréről,
  • személyes adatot harmadik személy részére kizárólag csak az Érintett hozzájárulása, illetve törvényi kötelezettség alapján továbbít,
  • minden szükséges intézkedést megtesz az adatok védelme és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében, valamint
  • a mindenkor érvényes jogszabályok előírásainak megfelelően jár el.

Az Adatkezelő a Személyes adatokat a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásainak teljesítése érdekében kezeli, nem gyűjt semmilyen olyan személyes adatot, amelyet az Érintett nem önkéntes hozzájárulás alapján, például regisztráció, kapcsolatfelvétel, jelentkezés, bejelentés, stb. adott meg. 

3.    Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Az Adatkezelő az Érintett Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatait kizárólag a Honlap egyes szolgáltatásainak igénybevétele során kezeli, az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján. A szolgáltatások igénybevételével az Érintett kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez (ráutaló magatartás).  Ezen hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az Érintett a KÉSZ Csoport - Honlapon közzétett - álláshirdetéseire történő jelentkezése során, a regisztrációs űrlap kitöltésével és beküldésével külön is hozzájárul a regisztrációs űrlapon feltüntetett Személyes adatainak kezeléséhez munkaerő-toborzás céljából.

4.    A KÉSZ Consulting Kft., mint Adatkezelő megnevezése

Név: KÉSZ Consulting Pénzügyi Szolgáltató és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 8.
Adószám: 13739287203
Cégjegyzékszám: 03-09-113608
Telefon: +36 1 476 6900

5.    Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok kezelése az adatok Érintett általi rögzítésétől számított 6 hónapos időtartamig tart.
Az automatikusan gyűjtött nem személyes adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – az adatok rögzítésének időpontjától számított 72 óráig tárolja.

6.    Az adatfeldolgozás

A Személyes adatok feldolgozását - az Adatkezelő megbízása alapján - az IBCnet-Magyarország Kft. (1101 Budapest, Üllői út 114-116.; Cg. 01-09-665688) informatikai szolgáltató társaságon keresztül látja el (a továbbiakban: Adatfeldolgozó). 

Az Adatfeldolgozó a Személyes adatok kezelése során kizárólag az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok kezelését látja el, melynek elvégzését követően a Személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő részére továbbítja. 

7.    Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett – az Info tv-nek megfelelően - bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó Személyes adatokról, valamint kérheti Személyes adatainak törlését, illetve helyesbítését, továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Adatkezelő az ezirányú kérelmeket, illetve az adatkezelés elleni tiltakozást a törvény előírásainak megfelelően kezeli.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

E-mail:    info [at] kesz.hu
Telefon:    +36 1 476 6900

8.    Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt érvényesítheti jogait. 

9.    Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a kezelt Személyes adatok védettek legyenek az illetéktelen megismerés, megsemmisítés, módosítás, illetve felhasználás ellen. Továbbá kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak tájékoztatja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

10.    Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, a Honlapon történő közzététellel. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2016. május 10.